FAQ

Vejlerygklinik er en klinik med fysioterapi for dig, der har problemer med nakken, ryggen eller lænden.
Klinikken drives af ejer fysioterapeut Simon Simonsen, der er specialiseret indenfor Mekanisk Diagnostik og Terapi, også kaldet McKenzie metoden. Simon har 20 års erfaring og ca. 10.000 behandlinger i bagagen.

En bestemt tilgang til undersøgelse og behandling af dine smerter. Den er baseret på logiske principper.
Ejer og fysioterapeut Simon Simonsen anvender denne metode ved smerter i ryggen, lænden og nakken igennem en række indledende undersøgelser. Herefter har han mulighed for, at fremlægge din diagnose.

Ordet dækker over behandling af kroppens muskler og led. Med fysioterapi kan du genoptræne dine tabte funktioner i fx arme og ben, og således få opnå et bedre fysisk velvære.
Det vigtigste at medringe er dit gule sygesikringsbevis. Efter første konsultation få du udleveret et papirlagen som du skal sørge for, at medbringe ved hver behandling.
Ved din første konsultation skal du sætte ca. 45-60 minutter af. Efter denne konsultation bliver du klogere på årsagen til dit problem. Derudover modtager du nogle simple øvelser målrettet dit problem og behov.

Nej! Vi arbejder uden tilskud fra den offentlige sygesikring, og derfor er det heller ikke nødvendigt, at få en henvisning fra din egen læge.
Vi indberetter automatisk din behandling til Sygeforsikring Danmark. Nogle forsikringsselskaber kræver dog, at der foreligger en henvisning. Kontakt evt. dit forsikringsselskab før behandling.

Efter hver konsultation afregner vi prisen med dig. Du kan enten betale med Swipp, Mobilepay eller kontanter.
Du ringer på +45 53 82 25 75 eller sender en mail til simon@vejlerygklinik.dk. Vi beder dig ringe i så god tid, som dette er muligt for dig.

Persondatapolitik for patientbehandling ved Vejle rygklinik,

Velkommen som patient på Vejle Rygklinik, Havnegade 28, 7100 Vejle, simon@Vejlerygklinik.dk.

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

4. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

6. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk 

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk